Submissions

# Avatar Name Challenge Point Time
1 gardenVan [Crypto] String?! 10 2018-11-09 11:52:04 UTC
2 KYC [Rev] find 10 2018-11-08 08:08:34 UTC
3 gardenVan [Hello] Hello 5 2018-11-08 05:01:53 UTC
4 gardenVan [Python] GUESS 50 2018-11-08 03:43:23 UTC
5 gardenVan [Python] RPS 100 2018-11-07 07:02:38 UTC
6 UE C orw64 100 2018-11-07 05:28:12 UTC
7 astro orw64 100 2018-11-07 05:15:17 UTC
8 JIA orw64 100 2018-11-07 05:15:16 UTC
9 astro orw 50 2018-11-07 05:15:00 UTC
10 JIA orw 50 2018-11-07 05:11:53 UTC
11 owen51251 orw64 100 2018-11-07 04:57:53 UTC
12 owen51251 orw 50 2018-11-07 04:37:51 UTC
13 dia2diab tiny-docker-SSRF 100 2018-11-03 12:00:40 UTC
14 hhh ret2libc 50 2018-11-03 10:16:24 UTC
15 hhh orw64 100 2018-11-03 09:30:14 UTC
16 hhh orw 50 2018-11-03 09:12:04 UTC
17 hhh ROP 100 2018-11-03 08:46:15 UTC
18 hhh AIS3 web 3 100 2018-11-03 02:09:25 UTC
19 hhh AIS3 web 1 50 2018-11-03 02:06:59 UTC
20 dia2diab BambooFox-app 50 2018-11-03 01:44:24 UTC
21 dia2diab suck-file 50 2018-11-03 01:24:05 UTC
22 dia2diab water-impossible 100 2018-11-03 00:13:46 UTC
23 dia2diab suck-apple 50 2018-11-02 23:44:13 UTC
24 dia2diab tiny-git 50 2018-11-02 23:40:44 UTC
25 dia2diab suck-login 50 2018-11-02 23:35:39 UTC